• មជ្ឈមណ្ឌលនៃសេវាកម្មបន្ទាប់ពីការលក់

  • ទីតាំងនៃមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាកម្ម

  • ដំណឹងនិងការផ្សព្វផ្សាយ

សេវាកម្មក្រោយការលក់

មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាក្រុមហ៊ុន Isuzu ជាផ្លូវការត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់រថយន្ត Isuzu។ មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវារបស់ក្រុមហ៊ុន Isuzu ត្រូវបានធ្វើឡើយដោយផ្អែកលើអត្តសញ្ញាណរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន Isuzu (ប្រទេសជប៉ុន) - ឧបករណ៍និងសម្ភារៈសម្រាប់ផ្ដល់សេវាមានលក្ខណៈទំនើបទាន់សម័យ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការបច្ចេកទេសនៃរថយន្តដែលផលិតនៅរោងចក្រផលិតរថយន្ត Isuzu។

"អស់ក្តីបារម្ភ ស្ងប់ចិត្តនៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម របស់ក្រុមហ៊ុន Isuzu"

Mobile Service: សេវាកម្មជួសជុលចល័ត ពេលដែលអ្នកស្ថិតនៅឆ្ងាយ ឬ​នៅតាមខេត្ត ពិបាកក្នុងការមកទទួលសេវាកម្មនៅមជ្ឈមណ្ឌល​ជួសជុល ISUZU ដូច្នេះអតិថិជនអាចទាកទង់មកជាងដើម្បីទៅជួសជុលដល់កន្លែង​​ តាមរយះលេខទូរសព្ទ័ 023 950 084/ 095 888 202