• មជ្ឈមណ្ឌលនៃសេវាកម្មបន្ទាប់ពីការលក់

 • ការថែទាំយានយន្ត

 • គ្រឿងបន្លាស់ ក្រុមហ៊ុន Isuzu

 • ទីតាំងនៃមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាកម្ម

 • ដំណឹងនិងការផ្សព្វផ្សាយ

សេវាកម្មក្រោយការលក់

មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាក្រុមហ៊ុន Isuzu ជាផ្លូវការត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់រថយន្ត Isuzu។ មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវារបស់ក្រុមហ៊ុន Isuzu ត្រូវបានធ្វើឡើយដោយផ្អែកលើអត្តសញ្ញាណរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន Isuzu (ប្រទេសជប៉ុន) - ឧបករណ៍និងសម្ភារៈសម្រាប់ផ្ដល់សេវាមានលក្ខណៈទំនើបទាន់សម័យ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការបច្ចេកទេសនៃរថយន្តដែលផលិតនៅរោងចក្រផលិតរថយន្ត Isuzu។

"អស់ក្តីបារម្ភ ស្ងប់ចិត្តនៅមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម របស់ក្រុមហ៊ុន Isuzu"

 • មជ្ឈមណ្ឌលនៃសេវាកម្មបន្ទាប់
  ពីការលក់

 • ការថែទាំយានយន្ត

 • គ្រឿងបន្លាស់ ក្រុមហ៊ុន Isuzu

 • ទីតាំងនៃមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់
  សេវាកម្ម

 • ដំណឹងនិងការផ្សព្វផ្សាយ